La vila d’Oliva al segle XV

Author: José Bordes García

Pages: 238

Format: 17 x 24

18,00 €

Quantity

978-84-120313-7-9

New

Oliva fou durant el període musulmà una petita alqueria que depenia del territori controlat pel castell de Rebollet. Al començament del segle XV, el poble havia crescut fins a convertir-se en una vila dinàmica, amb una organització política pròpia, composta per un consell que agrupava bona part dels veïns cristians i on els càrrecs polítics estaven dominats pels més benestants.

A més del treball agrícola, també coneixem unes altres activitats econòmiques dintre de la vila. En primer lloc, aquelles relacionades amb el sector primari, la pesca i la ramaderia, sens dubte amb diferent importància durant el segle XV a Oliva. En segon lloc, cal esmentar l’activitat artesanal, on incloem aquells oficis dedicats a tasques de transformació, com els forners i els carnissers, però on destaquen els artesans abocats a la producció de draps de llana.

La comunitat camperola es trobava unida per una sociabilitat lligada a un lloc de residència comuna, el poble, i, a més, enquadrada en tres marcs diferents: el polític, el jurídic i el religiós. No obstant això, dintre d’eixa aparent unitat existien continus processos de diferenciació social i econòmica. No tots els veïns, i parlem tant del grup musulmà com del cristià, eren iguals, perquè alguns d’ells, els més poderosos, monopolitzaven els càrrecs municipals, de l’aljama i senyorials. Un poder i una hegemonia que, sens dubte, eren el reflex de la seua potència econòmica dins del poble.

L’últim dels aspectes tractats en l’estudi és el de la família Centelles i Riusech i l’organització del senyoriu. Al llarg de l’estudi, es mostra la profunda vinculació que varen tindre els titulars del territori amb la monarquia catalanoaragonesa des del moment de la conquesta.