Select Page

Desficis

BASES

 1. Pot participar qualsevol persona, amb tots els treballs que considere oportuns.
 2. Les obres participants han de ser originals, inèdites i escrites en valencià i no poden haver sigut guardonades ni premiades prèviament.
 3. La temàtica, el metre i la rima són de lliure elecció. L’extensió total ha de ser la d’un llibre normal de poesia.
 4. Els originals han de presentar-se escrits a màquina o ordinador, per quadruplicat, amb lema o pseudònim i dins d’un sobre tancat. Dins d’aquest sobre, s’adjuntarà un altre sobre, tancat i identificat amb el mateix lema o pseudònim, on s’ha d’incloure la documentació següent: a) Fotocòpia del DNI, domicili actual, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic. b) Declaració responsable de la persona sol·licitant, en què expresse que opta al premi amb una obra original i inèdita.
 5. Els treballs han d’enviar-se, directament o per correu certificat, a l’adreça següent: Edicions del Sud (c/ Moreres, 22, 46712 Piles). Els treballs també podran presentar-se en format digital (PDF) a l’adreça electrònica d’Edicions del Sud: info@edicionsdelsud.com
 6. El termini de recepció d’originals acabarà el dia 31 de maig de 2024.
 7. L’acte de publicació del veredicte i del lliurament del premi es farà el primer dissabte d’agost de 2024 a Llocnou de Sant Jeroni, just la nit en què se celebrarà l’XI Recital de Poesia.
 8. La dotació del premi consistirà en la publicació de l’obra guanyadora en la col·lecció «Paraules en silenci» d’Edicions del Sud en nombre de 600 exemplars, dels quals la persona autora en rebrà 60 en concepte de drets d’autoria, i la posterior difusió i distribució.
 9. La persona que resulte guanyadora haurà de recollir el premi personalment.
 10. El premi i la seua dotació són indivisibles, i el veredicte del jurat inapel·lable. Cada vegada que es publique el treball premiat, ha de constar que l’obra ha sigut guardonada en el Seté Premi de Poesia «Torre de Piles» 2024.
 11. El jurat, designat per Edicions del Sud i presidit per Manel Arcos i Martínez, estarà format per persones expertes en el camp literari.
 12. Els originals no premiats podran ser recollits personalment, en el termini de tres mesos des de la publicació de la decisió del jurat. Una vegada esgotat aquest termini, es destruiran els originals per tal de preservar els drets d’autoria.
 13. Els originals no premiats podran ser recollits personalment, en el termini de tres mesos des de la publicació de la decisió del jurat. Una vegada esgotat aquest termini, es destruiran els originals per tal de preservar els drets d’autoria.
 14. La participació en aquest concurs implica l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven. En cas de dubte sobre la seua interpretació, el jurat acordarà el que crega més just d’acord amb l’organització.