Select Page

BASES
1. Les persones interessades han de reunir els requisits següents:
a) Utilitzar, com a llengua principal en les composicions, una de les llengües de l’arc mediterrani.
b) No tindre contracte discogràfic en vigor o, si existira, comptar amb autorització expressa de la casa discogràfica. Serà necessària la presentació d’aquest document.
c) La inscripció està oberta a qualsevol persona sense restricció d’edat.
d) Tota persona que siga menor de díhuit anys haurà de comptar amb la deguda autorització dels seus pares (o tutor legal, si és el cas) per a participar en la Trobada.
e) Les cançons han de ser originals i pròpies. Cada autor/autora haurà de ser propietari/propietària dels drets del text i de la música per a evitar reclamacions de terceres persones. Les composicions no podran excedir de 4 minuts. La comissió organitzadora valorarà les cançons tenint en compte tres criteris: text, música i interpretació.
2. Presentació i admissió de sol·licituds:
a) Per a inscriure’s en aquesta edició, caldrà enviar un correu electrònic a l’adreça edicionsdelsud@edicionsdelsud.com abans del 31 de maig de 2023.
Caldrà adjuntar-hi dues cançons en format MP3, dues imatges en format JPG i un document en format PDF que ha de contindre les dades següents:
– Nom i cognoms, document d’identitat, adreça postal, telèfon de contacte, adreça electrònica i nota breu del currículum artístic de la persona interessada.
– Títol i lletra de les cançons (caldrà traduir al valencià aquelles que siguen en altres llengües).
b) Si hi ha incidències tècniques amb els arxius i els fitxers remesos, la persona interessada disposarà de cinc dies per a enviar de nou la documentació, comptadors a partir de la comunicació per part d’Edicions del Sud i seguint els canals que s’indiquen a aquest efecte.
c) La persona inscrita només es considerarà participant en cas de ser seleccionada i sempre que complisca els requisits esmentats en les bases i que la informació proporcionada siga vertadera.
d) El termini de presentació de sol·licituds s’obri amb la publicació d’aquestes bases i acaba el 31 de maig de 2023. Es considera que els documents s’han rebut quan les persones interessades reben un correu de confirmació de la recepció per part d’Edicions del Sud. No s’admetran sol·licituds amb data d’enviament posterior al 31 de maig de 2023.
3. Llista de participants seleccionats:
a) Conclòs el termini per a la recepció de sol·licituds amb el material adjunt, la comissió organitzadora decidirà i seleccionarà els participants en la Trobada, el nombre dels quals no superarà els sis en cap dels casos.
b) La decisió de la comissió organitzadora es farà pública el 12 juny de 2023. Els participants seleccionats podran conéixer la decisió de la comissió organitzadora a partir del 12 de juny de 2023, mitjançant comunicació al correu electrònic aportat i també a través dels nostres canals d’informació i les nostres xarxes socials.
c) Els participants seleccionats es comprometen a actuar el dia 16 de juliol de 2023 en la VI Trobada de Cantautors «Torre de Piles» 2023.
– L’Ajuntament de Piles convidarà els participants seleccionats, més un acompanyant per participant, a un sopar en un restaurant de la localitat.
d) La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació íntegra de les bases.
e) D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades dels participants s’utilitzaran exclusivament per a la gestió de la Trobada.
4. Premis:
Els dos concursants finalistes seran contractats per l’Ajuntament de Piles per a actuar en directe en l’EstiuArt, que se celebrarà a l’estiu de 2023 al parc de la Torre de Piles. L’un ho farà el diumenge 23 de juliol; i l’altre, el diumenge 13 d’agost de 2023.